W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Wydział Promocji, Kultury i Sportu (symb. PK)

Do zadań Wydziału Promocji, Kultury i Sportu (PK) należy:

 1. Kreowanie pozytywnego, spójnego i wyrazistego, wizerunku Gminy Kozienice w kraju i za granicą poprzez:
  • przygotowywanie i realizację kampanii reklamowych oraz akcji promocyjnych,
  • prezentację Gminy na targach i wystawach, spotkaniach branżowych,
  • przygotowywanie i opracowywanie projektów materiałów informacyjno – promocyjnych,
  • rozpowszechnianie materiałów promujących Gminę - preferujących pożądane kierunki rozwoju i popularyzację potencjału gospodarczego, turystycznego, przyrodniczego i kulturalnego – do różnych odbiorców.
 2. Bieżąca współpraca i współdziałanie z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi środkami masowego przekazu (w tym również portalami internetowymi i mediami społecznościowymi) poprzez m.in.:
  • informowanie o polityce, działalności oraz zamierzeniach organów Gminy,
  • organizowanie kontaktów Burmistrza z przedstawicielami massmediów,
  • przygotowywanie i sporządzanie materiałów informacyjno – promocyjnych, przeznaczonych do publikacji dot. Gminy dla przedstawicieli massmediów,
  • analizowanie prawidłowości prezentowania w massmediach problemów funkcjonowania Gminy, a także zadań przez nią realizowanych,
  • reagowanie na krytykę prasową dotyczącą działalności Gminy.
 3. Gromadzenie informacji o Gminie i jej wizerunku z różnych środków masowego przekazu.
 4. Przygotowywanie dokumentów oraz ich kompletowanie, w oparciu o wszystkie wydziały Urzędu , w związku z udziałem Gminy w konkursach, ankietach i rankingach istotnych dla jej pozycji oraz spójnego i wyrazistego wizerunku.
 5. Przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja planów i dokumentów strategicznych dot. rozwoju Gminy, w tym:
  • Strategii Promocji Marki Kozienice,
  • Strategii Gminy Kozienice,
  • Planu Rozwoju Lokalnego,
  • Lokalnego Programu Rewitalizacji z uwzględnieniem środków pomocowych, dot. zakresu prac Wydziału.
 6. Przygotowywanie wniosków o fundusze zewnętrzne na gminne zadania promocyjne, kulturalne i sportowe.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu promocji zgodnych z przyjętą Strategią Promocji Marki Kozienice oraz koordynowanie działań promocyjnych realizowanych przez inne wydziały.
 8. Nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Kozienice i monitorowanie wykorzystania elementów Systemu w przestrzeni publicznej i współpraca w tym zakresie z podmiotami zewnętrznymi.
 9. Wydawanie opinii co do zasadności i formy użycia logotypu Marki Kozienice i innych znaków miejskich we wszelkich zgłoszonych przypadkach.
 10. Koordynacja działań, przy współpracy z odpowiednimi wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, przy organizacji:
  • świąt lokalnych i festynów,
  • imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
  • uroczystości patriotycznych.
 11. Opracowywanie rocznego kalendarza imprez Gminy przy współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 12. Prowadzenie i udostępnianie zbiorów archiwum fotograficznego dotyczącego wydarzeń gminnych.
 13. Inicjowanie nowych form współpracy kulturalnej, sportowej i gospodarczej w zakresie regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym.
 14. Inicjowanie, koordynowanie, upowszechnianie, promowanie i wspieranie działalności w zakresie upowszechniania dorobku artystycznego twórców Ziemi Kozienickiej na arenie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 15. Bieżące współdziałanie z Wydziałem Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji w ramach miejskiego serwisu internetowego www.kozienice.pl przygotowywanie treści z zawartością merytoryczną dot. zakresu prac wydziału oraz koordynacja wszystkich działań promocyjno-informacyjnych i wizerunkowych zamieszczonych na przedmiotowej stronie.
 16. Koordynacja spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na pytania kierowane do Burmistrza Gminy Kozienice - przy współpracy z odpowiednimi wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 17. Przygotowywanie i wysyłanie życzeń świątecznych i okolicznościowych, propozycji listów, podziękowań i wystąpień Burmistrza.
 18. Rozpatrywanie wniosków dot. objęciem Patronatem Burmistrza różnorodnych inicjatyw stowarzyszeń, podmiotów lub jednostek organizacyjnych, prowadzenie spraw przedmiotowo z tym związanych.
 19. Występowanie do instytucji zewnętrznych o patronat nad imprezami organizowanymi przez Gminę.
 20. Przygotowywanie pod kątem merytorycznym specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w ramach ustawy Pzp - dot. materiałów o charakterze promocyjno-informacyjnym na temat Gminy (gadżety, publikacje). Zawieranie umów w wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań.
 21. Współpraca z gminnymi instytucjami kultury, kultury fizycznej i sportu.
 22. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury, kultury fizycznej i sportu.
 23. Wykonywanie działań umożliwiających organizowanie działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury, kultury fizycznej i sportu a także zadań związanych z łączeniem, przekształcaniem oraz likwidacją instytucji kultury, kultury fizycznej i sportu.
 24. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem organizacjom pozarządowym, nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacji celowych na realizacje zadań publicznych wykonywanych ze środków Gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.,o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 25. Obsługa administracyjna Komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu realizowanych ze środków Gminy przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
 26. Sporządzanie umów oraz rozliczanie środków finansowych, przekazywanych w formie dotacji na realizację zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, dla organizacji pozarządowych, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 27. Opracowanie informacji zbiorczych z zadań realizowanych przez jednostki, instytucje, organizacje i stowarzyszenia, które otrzymały dotację ze środków Gminy z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.
 28. Obsługa administracyjna Gminnej Rady Sportu.
 29. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe.
 30. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem i dzierżawą obiektów sportowych.
 31. Utrzymywanie stałych kontaktów z zagranicznymi miastami partnerskimi Gminy Kozienice, w tym pomoc we współpracy szkół i firm.
 32. Prowadzenie spraw – w oparciu o kontakty z miastami partnerskimi - w zakresie pomocy jednostkom organizacyjnym, mieszkańcom i przedsiębiorcom Gminy Kozienice w zdobywaniu nowych kontaktów, nowych kontrahentów, nowych rynków zbytu w zakresie regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym.
 33. Pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy w zakresie tłumaczeń.
 34. Przygotowywanie materiałów informacyjno – promocyjnych dot. Współpracy i kontaktów Gminy z partnerami zagranicznymi.
 35. Przygotowywanie i aktualizacja oferty inwestycyjnej Gminy.
 36. Promowanie oferty inwestycyjnej Gminy i podmiotów gospodarczych z terenu Gminy jako atrakcyjnego miejsca dla potencjalnych inwestorów.
 37. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 38. Prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z obszarów wodnych z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 39. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją kąpielisk.
 40. Koordynacja przedsięwzięć w zakresie ochrony i konserwacji zabytków.
 41. Współpraca w zakresie objętym zadaniami wydziału z odpowiednimi jednostkami Powiatu Kozienickiego, Województwa Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 42. Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu Gminy Kozienice w części dotyczącej zadań wydziału.
 43. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo – badawczymi oraz środowiskami naukowymi.
 44. Koordynowanie badań społecznych nt. potrzeb, problemów, oczekiwań mieszkańców, analiza materiału w celu kształtowania preferowanych kierunków rozwoju.
 45. Badanie efektywności realizowanych przedsięwzięć dot. zakresu prac Wydziału.
 46. Przygotowywanie, opracowywanie i sporządzanie zbiorczych planów pracy i zadań Wydziału oraz sprawozdań z ich realizacji, w tym statystycznych analiz i bieżącej informacji.

Powiadom znajomego