W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury (symb. WI)

Do zadań Wydziału Infrastruktury (WI) należy:

 1. Przygotowywanie projektów studiów i planów zaopatrzenia Gminy w infrastrukturę komunalną (energia elektryczna, ciepło, gaz).
 2. Przygotowywanie projektu budżetu Gminy w zakresie inwestycji i remontów dla zadań i usług „komunalnych” realizowanych przez Wydział Infrastruktury oraz w zakresie zadań inwestycyjnych oświaty.
 3. Realizacja budżetu Gminy w zakresie inwestycji i remontów dla usług komunalnych i zadań inwestycyjnych oświaty, w tym:
  • współpraca z mieszkańcami Gminy Kozienice w zakresie możliwości realizacji planowanych przedsięwzięć;
  • uzyskanie dokumentacji prawnej, w tym miedzy innymi niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na budowę realizowanych inwestycji i remontów;
  • przygotowanie i przeprowadzenie niezbędnych postępowań przetargowych w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty wykonania przyjętych do realizacji zadań;
  • przygotowanie porozumień, umów oraz ich realizacja w ramach współpracy z jednostkami uczestniczącymi w przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez wydział;
  • przygotowanie projektów i realizacja zawartych umów na realizację zadań;
  • sporządzanie sprawozdań i okresowych analiz z realizacji powierzonych zadań;
  • przeprowadzanie odbiorów rozliczanie i przekazywanie do eksploatacji zakończonych inwestycji i remontów.
 4. Prowadzenie ewidencji ksiąg drogowych i ksiąg obiektów mostowych oraz gromadzenie danych techniczno – eksploatacyjnych i innych urządzeń związanych z drogami.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, zabezpieczających ruch i innych urządzeń zabezpieczających ruch związanych z drogą.
 7. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, w tym utrzymanie i konserwacja pionowego i poziomego oznakowania dróg gminnych.
 8. Zimowe utrzymanie dróg.
 9. Utrzymanie zieleni przydrożnej dróg na terenie wsi, w tym sadzenie i usuwanie drzew.
 10. Zarządzanie wiatami przystankowymi.
 11. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z przebudową, rozbudową monitoringu wizyjnego miasta Kozienice, realizowanych na wniosek wydziału merytorycznego.
 12. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym:
  • określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, wydawanie decyzji w tym zakresie,
  • prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii.
 14. Przygotowywanie sprawozdań, ocen i bieżącej informacji z zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 15. Współpraca z wydziałami Urzędu w sprawie realizowanych zadań inwestycyjnych.
 16. Dbałość o przestrzeganie prawa w postępowaniach przetargowych dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez wydziały Urzędu dla których wynika obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 17. Opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych na podstawie szczegółowego planu wydatków na usługi, dostawy i roboty budowlane przygotowane przez poszczególne wydziały zawierające min. opis zamówienia, planowane terminy realizacji, wartość szacunkową zamówienia oraz kody CPV z podziałem:
  • na zamówienia udzielane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, dla których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy;
  • na zamówienia udzielane na podstawie zarządzeń wewnętrznych, dla których przepisów ustawy Pzp nie stosuje się.
 18. Przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą Pzp i wyłonienie wykonawcy wraz ze sporządzeniem dokumentów wymaganych przepisami PZP, na podstawie wniosku przekazanego przez wydział merytoryczny Urzędu zawierający między innymi:
  • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z ustawą Pzp;
  • szczegółowe wymagania techniczno użytkowe przedmiotu zamówienia;
  • terminy realizacji zadania;
  • istotne postanowienia umowne dla przedmiotu zamówienia;
  • wskazanie źródeł finansowania zadania oraz wskazania szczegółowych uwarunkowań wynikających z zawartych umów na dofinansowanie.
 19. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formalne przeprowadzenie postępowania zgodnie z Pzp i wyłonienie wykonawcy wraz ze sporządzeniem dokumentów wymaganych przepisami Pzp.
 20. Przygotowanie umowy o zamówienie publiczne w oparciu o przekazane istotne warunki zamówienia przez wydziały merytoryczne.
 21. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne po zapewnieniu finansowania zadania przez wydział wnioskujący o udzielenie zamówienia i przekazanie jej do realizacji wydziałowi merytorycznemu.
 22. Udzielanie zamówień uzupełniających w oparciu o przekazane dokumenty przygotowane przez wydziały merytoryczne dla zamówień powyżej kwot o których mowa w pkt. 17.1.
 23. Udzielanie zamówień na potrzeby Wydziałów merytorycznych wg kolejności zgłoszenia kompletnego wniosku, o którym mowa w pkt. 18.
 24. Opiniowanie zamówień nie ujętych w planie zamówień publicznych pod kątem ustawy o zamówieniach publicznych oraz możliwości formalnych zrealizowania ich w danym roku budżetowym, zachowując zasady określone w pkt. 16.
 25. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych dokonanych w oparciu o ustawę PZP.
 26. Sporządzenie zbiorczego zestawienia udzielonych zamówień realizowanych przez Wydział.
 27. Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej kanalizacji deszczowej i podczyszczalni wód deszczowych.
 28. Opracowywanie projektów zarządzeń szczegółowych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze środków Gminy, realizowanych przez Urząd Miejski do których mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Powiadom znajomego