W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska (symb. GS)

Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska (GS) należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 2. Wnioskowanie i prowadzenie procedur związanych z opracowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o lokalizacji celu publicznego.
 5. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji i uchwalonych planów.
 6. Wydawanie informacji o funkcji terenów.
 7. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem granic administracyjnych Gminy Kozienice (miasta i wsi).
 8. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic i osiedli.
 10. Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości.
 11. Prowadzenie spraw związanych ze scaleniem, wymianą i podziałem nieruchomości pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.
 12. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
 13. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości.
 14. Ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, na wniosek właściciela.
 15. Prowadzenie spraw związanych z uznaniem gruntów za mienie gminne.
 16. Prowadzenie dokumentacji wspólnot gruntowych i nadzór nad ich działalnością.
 17. Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz spółdzielni mieszkaniowych.
 18. Prowadzenie rejestru mienia gminnego.
 19. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami mienia gminnego w tym:
  • sprzedaż,
  • zamiana,
  • wieczyste użytkowanie,
  • zarząd,
  • dzierżawa,
  • użytkowanie i użyczenie.
 20. Prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem nieruchomości osób prawnych będących dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.
 21. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych, w tym lokale mieszkalne i użytkowe.
 22. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy.
 23. Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste i dzierżawy.
 24. Prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa pierwokupu.
 25. Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości mienia komunalnego.
 26. Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego dróg gminnych, w tym realizacja odszkodowań.
 27. Realizacja należności za grunty wyłączone z produkcji rolnej i leśnej, z tytułu wieczystego użytkowania oraz najmu.
 28. Prowadzenie postępowań w sprawach opłat adiacenckich ustalanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych: budową infrastruktury technicznej (Dział III Rozdział 7 ugn), podziałem nieruchomości (Dział III Rozdział 1 ugn) i scaleniem.
 29. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty tzw. rentą planistyczną w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 30. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych.
 31. Prowadzenie spraw związanych z unormatywnianiem działek budowlanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych – art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 32. Realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o ustroju rolnym.
 33. Opracowywanie i aktualizacja Programów Ochrony Środowiska Gminy.
 34. Współpraca w zakresie ochrony roślin i gospodarki nasiennej.
 35. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt.
 36. Prowadzenie spraw w zakresie myślistwa i łowiectwa na terenie Gminy.
 37. Koordynacja działań związanych z ochroną bezdomnych zwierząt.
 38. Prowadzenie rejestru psów rasy niebezpiecznej.
 39. Prowadzenie spraw z zakresu rozstrzygania sporów zakłócenia stosunków wodnych na gruncie.
 40. Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i stowarzyszeniami na rzecz rolnictwa i środowiska.
 41. Organizowanie i uczestniczenie w ocenie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi.
 42. Prowadzenie postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 43. Opiniowanie projektów prac geologicznych (ujęć wodnych, monitoringu wód podziemnych inwestycji, likwidacji ujęć).
 44. Podejmowanie działań w stosunku do osób fizycznych i prawnych mających na celu usuwanie zaniedbań w zakresie ochrony środowiska.
 45. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej.
 46. Utrzymanie mogił żołnierskich i cmentarzy wojennych.
 47. Realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.
 48. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym między innymi:
  • Ewidencja nieruchomości wytwarzających odpady.
  • Przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzanie do modułu wymiarowego programu komputerowego pozytywnie zweryfikowanych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Wystawianie decyzji nakazowych w przypadku negatywnie zweryfikowanych deklaracji oraz braku złożenia deklaracji.
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie w zakresie przewidzianym ustawą.
  • Przyjmowanie od podmiotów przyjmujących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości sprawozdań kwartalnych w tym zakresie.
  • Przygotowywanie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
  • Koordynacja oraz nadzór nad działaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK).
 49. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją dzikich wysypisk śmieci.
 50. Prowadzenie ewidencji punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 51. Opiniowanie wniosków w sprawie programów gospodarki odpadami w podmiotach gospodarczych.
 52. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni terenów gminnych, w tym parku miejskiego, skwerów.
 53. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenach gminnych - zielonych i drogach w granicach administracyjnych Gminy i administrowanych przez Gminę.
 54. Nadzór nad realizacją zadań Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku Gminy Kozienice.
 55. Ewidencja umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.
 56. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew.
 57. Opiniowanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody i obszarów „Natura 2000”.
 58. Przygotowywanie projektów i nadzór nad realizacją uchwał w sprawie ustalania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 59. Przygotowywanie projektów zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorstwa działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 60. Prowadzenie obowiązującej ewidencji wyrobów zawierających azbest.
 61. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 62. Przygotowywanie projektów regulaminów utrzymania czystości i porządku dla Gminy Kozienice.
 63. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 64. Nadzór i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy przy wykonywaniu zadań statutowych, w tym analiza harmonogramów działań przygotowanych przez kierownika, oraz sprawozdań z ich wykonania, realizowanych przez Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi Gminy.

Powiadom znajomego