W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej (symb. PS)

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej (PS) należy:

 1. Rejestracja urodzin, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
 3. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
 4. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 6. Stwierdzanie legitymacji procesowej do występowania do sądu w sprawach możliwości lub niemożliwości zawarcia małżeństwa.
 7. Zmiana imion i nazwisk.
 8. Transkrypcja aktów sporządzanych za granicą.
 9. Ewidencja ludności i prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość.
 10. Stwierdzanie własnoręczności podpisu przy spisywaniu zeznań świadków w sprawie pracy.
 11. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i cofaniem pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych.
 12. Dokonywanie kontroli dokumentacji związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych.
 13. Wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i imprezy masowe.
 14. Współpraca z organami ścigania.
 15. Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym m. innymi sprawy dotyczące:
  • przygotowywania projektów programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i nadzór nad ich realizacją;
  • przyznawania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy;
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;
  • prowadzenie ewidencji mieszkaniowego zasobu Gminy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą w tym:
  • wprowadzanie i aktualizacja danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
  • z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regulowanych;
  • z kontrolą przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego na terenie Gminy.
 17. Realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat w zakresie należącym do zadań Gminy, w tym:
  • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją żłobków i klubów dziecięcych mających siedzibę na terenie Gminy.
  • Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem przez dziennego opiekuna opieki nad dzieckiem do 3 lat.
  • Sprawowanie nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym, dziennymi opiekunami zgodnie z planem nadzoru przyjętym przez Radę Miejską.
 18. Nadzór i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy przy wykonywaniu zadań statutowych w tym analiza harmonogramów działań przygotowanych przez kierownika , oraz sprawozdań z ich wykonania, realizowanych przez:
  • Samodzielny Publiczny ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.
  • Publiczny Żłobek Miejski.
  • Centrum Usług Społecznych.
  • Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice w zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie.
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi.
  • Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kociołkach.
 19. Realizacja zadań Gminy dotyczących ochrony zdrowia wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.
 20. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniami i restrukturyzacją zakładu opieki zdrowotnej.
 21. Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych mieszkańców Gminy.
 22. Współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia opieki medycznej dla mieszkańców Gminy.
 23. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, uzależnień i pomocy społecznej.
 24. Zlecanie i nadzór merytoryczny nad realizacją zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ze środków Gminy na podstawie umów z zakresu działania wydziału.
 25. Obsługa techniczno-biurowa rady społecznej SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.
 26. Prowadzenie spraw z zakresu spraw związanych z obronnością kraju, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej określonych odrębnymi przepisami, w tym:
  • Opracowywanie i uzgadnianie Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  • Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
  • Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza Gminy zapewniającego kierowanie realizacją zadań obronnych w warunkach kryzysu polityczno-militarnego lub wojny.
  • Opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny.
  • Opracowanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru oraz dokumentacji dotyczącej podwyższenia gotowości obronnej kraju.
  • Planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych, osobistych i doraźnych na rzecz obrony.
  • Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
  • Opracowywanie dokumentacji oraz organizowanie innych przedsięwzięć związanych z akcją kurierską.
  • Prowadzenie rejestracji oraz udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
  • Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
  • Opracowanie i aktualizacja Gminnego Planu Obrony Cywilnej.
  • Planowanie ćwiczeń i szkoleń Formacji Obrony Cywilnej z terenu Gminy.
  • Opracowanie i aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
  • Opracowanie i aktualizacja Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.
  • Współpraca z organami wojskowymi oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji powyższych działań.
 27. Współpraca i nadzór merytoryczny nad ochotniczymi strażami pożarnymi Gminy w zakresie celowości wydatków pochodzących z budżetu Gminy.
 28. Wykonywanie zadań należących do zadań Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 29. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Policją i innymi służbami w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.
 30. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem rozwoju i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego.
 31. Prowadzenie spraw z zakresu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 32. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem targowisk gminnych, w tym między innymi:
  • prowadzenie spraw związanych z lokalizacją targowisk gminnych,
  • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem regulaminu targowisk,
  • prowadzenie spraw związanych z kontrolą i analizą ustaleń regulaminu targowisk.

Powiadom znajomego