W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji

Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji (symb. KI)

Do zadań Wydziału Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji (KI) należy:

 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej burmistrzowi, zastępcom burmistrza i sekretarzowi.
 2. Sprawy personalne, w tym:
  • Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski", Szkoła muzyczna I stopnia.
  • Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy m. innymi: z zatrudnianiem, awansowaniem, oceną pracowniczą, nagradzaniem, ewidencją i wymiarem urlopów, absencją chorobową, rozwiązaniem stosunku pracy, itp.
  • Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i ich ewidencja.
  • Prowadzenie dokumentacji spraw związanych z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych.
 3. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników, zleceniobiorców i członków ich rodzin do ZUS.
 4. Prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych i aktów prawa miejscowego, w tym statutów jednostek budżetowych, jednostek posiadających osobowość prawną, stowarzyszeń i fundacji - podległych radzie z wyjątkiem statutów szkół, przedszkoli i placówek oświatowo - wychowawczych.
 5. Przyjmowanie obwieszczeń.
 6. Przyjmowanie, rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu.
 7. Prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do Urzędu, w tym centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji.
 8. Przyjmowanie interesariuszy zgłaszających skargi, wnioski i petycje oraz organizowanie kontaktów z Burmistrzem, zastępcami lub kierowanie ich do właściwych wydziałów.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu operatora systemów i sieci teleinformatycznych.
 10. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 11. Obsługa organizacyjno – administracyjna jednostek pomocniczych gminy.
 12. Obsługa organizacyjno – administracyjna funduszu sołeckiego w uzgodnieniu z wydziałami merytorycznymi.
 13. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, przy współpracy z wydziałami.
 14. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Miejskiej, jej komisji oraz klubów radnych.
 15. Prowadzenie rejestru zbiorów:
  • Uchwał Rady.
  • Interpelacji i wniosków radnych.
  • Skarg, petycji i wniosków wpływających do Rady i opinii komisji rady.
  • Wniosków i opinii zgłaszanych na dyżurach radnych.
  • Zarządzeń Burmistrza.
 16. Kompletowanie materiałów i zapewnienie materiałów dla radnych, komisji i ich przesłania w ustalonym przez Przewodniczącego Rady terminie.
 17. Koordynacja przyjmowania przez Przewodniczącego Rady i zapewnienie właściwego przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym radnych.
 18. Wykonywanie w ustalonym zakresie zadań związanych z wyborami i głosowaniami przeprowadzanymi w Gminie.
 19. Czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających ze stosunku pracy związanych z wypłatą diet (sporządzanie wykazów obecności na sesjach Rady i posiedzeniach komisji).
 20. Nadzór nad pieczęcią Gminy i Burmistrza, zlecanie wykonania i ewidencja pieczęci i pieczątek.
 21. Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych poza wymienionymi w § 22, ust.2 lit.a.
 22. Prowadzenie kancelarii.

Powiadom znajomego