Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Informacje dla osób głuchych i słabowidzących

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesantów:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1600 
Środa - 1300 - 1600

(jeżeli w środę Burmistrz nie może przyjmować interesantów, to odpowiednio Zastępcy przyjmują interesantów do godziny 16.00)

Dyrektorzy Wydziałów:

w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • podatków


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • gospodarowanie odpadami komunalnymi


Numer konta: 36 1240 5703 1111 0010 9312 5395Tablica ogłoszeń

GS.6733.15.2020.ST Obwieszczenie

Zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, złożony w dniu 12.05.2020r., Burmistrz Gminy Kozienice wydał decyzję znak GS.6733.15.2020.ST z dnia 28.07.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

Ogłoszenie wyników konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 107/2020 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 17 lipca 2020 r. na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020 dla Gminy Kozienice...

GS.6733.18.2020.ST Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 170512W w zakresie dobudowy ciągu pieszo-rowerowego w obrębie geodezyjnym Ruda. gm. Kozienice.

GS.6733.20.2020.MB Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach oraz przyległej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na działce nr ewid. 628/13 położonej przy Al. Gen. Sikorskiego w Kozienicach .

SPN-R.7533.49,50,51,52.2020.AZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

Zawiadomienie o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach stwierdzania nabycia przez Powiat Kozienicki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Kozienice, w obrębach: 0034 Stara Wieś, 0004 Dąbrówki, 0039 Wólka Tyrzyńska,...

GS.6733.17.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice. Wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie drogi gminnej nr 170821W - ul. Piłsudskiego w zakresie dobudowy ciągu pieszo rowerowego na terenie działek nr ewid. 1267/12, 1267/1, 2730/16, 2930/6,...

GS.6733.16.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 17.07.2020r. dla PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21 A, 20 - 340 Lublin, reprezentowaną przez Panią Karolinę Zalega wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kozienice z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kozienice z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom"

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 119/2020

zarządzenie nr 119/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na najlepiej zagospodarowany teren zieleni położony w Gminie Kozienice administrowany przez Wspólnotę Mieszkaniową i Spółdzielnię Mieszkaniową

zarządzenie nr: 117/2020

zarządzenie nr 117/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2020 rok.

zarządzenie nr: 116/2020

zarządzenie nr 116/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z w zakresie zdrowia publicznego ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020 dla Gminy Kozienice.

zarządzenie nr: 115/2020

zarządzenie nr 115/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Kozienicach w zamian za święta przypadające w 2020 r. w dni wolne od pracy oraz skrócenia czasu pracy w związku z przekroczeniem norm czasu pracy.

zarządzenie nr: 114/2020

zarządzenie nr 114/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia terminu złożenia wniosków o przyznanie wspólnotom i spółdzielnią mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kozienice na dofinansowanie budowy wiat śmietnikowych oraz terminu złożenia wniosków o rozliczenie dotacji.

zarządzenie nr: 113/2020

zarządzenie nr 113/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania Komisji upoważnionej do weryfikacji i oceny wniosków o udzielenie wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kozienice na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych oraz Komisji upoważnionej do kontroli prawidłowości wykonania budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych.

Uchwały Rady

uchwała nr: XXII/274/2020

uchwała nr XXII/274/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kozienice

uchwała nr: XXII/273/2020

uchwała nr XXII/273/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 2203/42 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XXII/272/2020

uchwała nr XXII/272/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kozienice

uchwała nr: XXII/271/2020

uchwała nr XXII/271/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kozienice

uchwała nr: XXII/270/2020

uchwała nr XXII/270/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2020

uchwała nr: XXII/269/2020

uchwała nr XXII/269/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020-2030

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice

zamówienie na Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice

nr sprawy WI.7011.23.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, pokój 111 Sekretariat

zamówienie na: Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Kozienice do szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021

zamówienie na Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Kozienice do szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021

nr sprawy WI.7011.1.ED.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach

zamówienie na Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.60.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Łódź ratunkowa z silnikiem zaburtowym i przyczepą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

zamówienie na Łódź ratunkowa z silnikiem zaburtowym i przyczepą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

nr sprawy PS.5543.1.11.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, pok 111, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij