Zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków

§ 126.

1. Rada rozpatruje skargi dotyczące zadań lub działalności Burmistrza oraz kierowników jednostek organizacyjnych, w sprawach należących do zadań własnych Gminy.

2. Rada rozpatruje i załatwia skargi i wnioski zgodnie z postanowieniami art. 229 pkt 3 i art. 242 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do określonych w tych przepisach osób.

§ 127.

1. Skargi i wnioski wpływające do Rady Miejskiej, bądź Przewodniczącego Rady, przyjmowane przez Przewodniczącego, bądź przez Wiceprzewodniczących rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków. Dotyczy to także skarg i wniosków zgłaszanych ustnie do protokołu,

2. Pracownik Urzędu Miejskiego d. s. obsługi Rady przekazuje niezwłocznie sprawę Przewodniczącemu Rady.

§ 128.

Skargi i wnioski anonimowe nie są rozpatrywane.

§ 129.

Przewodniczący Rady:

  1. Przeprowadza kwalifikację wpływających do Rady pism wyróżniając z nich skargi i wnioski,
  2. Ustala właściwość organu do załatwienia sprawy,
  3. Przekazuje właściwym organom sprawy, które nie leżą bezpośrednio w kompetencji Rady,
  4. Przekazuje Komisji Rewizyjnej skargę, która podlega rozpatrzeniu przez Radę, celem rozpatrzenia i przygotowania projektu odpowiedzi,
  5. Czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi, w tym zawiadamia o każdym przypadku niezałatwienia skargi w trybie określonym w art. 36 - 38 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  6. Informuje Radę na najbliższej sesji o sprawach, które zostały przekazane innym organom.


§ 130.

1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do:

  • wszechstronnego wyjaśnienia przekazanej w trybie § 129 pkt 4 sprawy,
  • przygotowania projektu odpowiedzi, która może zawierać propozycje co do podjęcia ewentualnych działań naprawczych,

2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Burmistrz, kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przedkładania dokumentów, bądź składania wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego wynikającego z treści skargi nie później niż 14 dni od daty otrzymania pisma,

3. Komisja Rewizyjna może posiłkować się opiniami i ekspertyzami specjalistycznymi, których wykonanie następuje za zgodą Przewodniczącego Rady, a koszty pokrywa się z budżetu Gminy na podstawie umów zawartych przez Burmistrza,

4. Komisja Rewizyjna rozpatruje skargę na podstawie materiału zebranego w sposób określony w § 130 ust. 2 i 3.

5. Komisja Rewizyjna przedkłada Przewodniczącemu Rady propozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

6. Przewodniczący Rady po otrzymaniu projektu odpowiedzi Komisji Rewizyjnej wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady sprawę rozpatrzenia skargi.

§ 131.

1. odpowiedzi, jaka zostanie udzielona skarżącemu zgodnie z terminem wynikającym z k.p.a.,

2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przygotowuje i podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 132.

Za załatwione odmownie uważa się skargi, które w wyniku rozpatrzenia uznano za bezzasadne.

§ 133.

Przy załatwianiu skarg należy kierować się ograniczeniami jawności wynikającymi ustaw.

§ 134.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.