ZARZĄDZENIE Nr 326/2013
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kozienicach.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1.

Ustala się regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kozienicach zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2.

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie nr 401/2009 z dnia 10.12.2009 r. Burmistrza Gminy Kozienice w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kozienicach.  

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego,  kierownikom zespołów Urzędu Miejskiego, Pełnomocnikowi do Spraw Informacji Niejawnych w Urzędzie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 roku, za wyjątkiem § 27, ust. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 załącznika do niniejszego zarządzenia, które wchodzą w życie od dnia 01.01.2014 r.

Burmistrz Gminy
dr inż. Tomasz Śmietanka


Załączniki: