Protokół kontroli z zakończonych postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą PZP na renowację Zabytkowej Oficyny Pałacowej.

Załączniki:

1/RPMA.05.03.00-14-5939/16-00 Informacja pokontrolna