Statystyka
Ilość odwiedzin: 4184028
Aktualizacja: 2018-01-19 14:24:44
BIP
Burmistrz Gminy

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka


Sekretariat:

tel. 48 611 71 01

fax. 48 614 20 48

email:

Godziny przyjęć Burmistrza Gminy Kozienice

Poniedziałek: 1300 - 1700

Środa: 1300 - 1600

Do zakresu zadań Burmistrza należy:

 1. Reprezentowanie Urzędu,
 2. Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i regulaminy oraz uchwały Rady,
 3. Powoływanie i nadzór merytoryczny nad kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy,
 4. Podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 6. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 7. Zwoływanie narad kierownictwa Urzędu w skład którego wchodzą: burmistrz, zastępcy burmistrza, sekretarz, skarbnik, dyrektorzy wydziałów.
 8. Okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak niż jeden raz przed sesją Rady -narad z udziałem dyrektorów poszczególnych wydziałów oraz w razie potrzeby innych zaproszonych osób, w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,
 9. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 10. Rozstrzyganie sporów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy, w szczególności dotyczącymi podziału zadań i kompetencji,
 11. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 12. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 13. Upoważnianie swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 14. Rozdział zadań przyjętych do prowadzenia przez Gminę na podstawie porozumień.
 15. Burmistrzowi bezpośrednio podlegają:
  • Zastępca Burmistrza ds. Społecznych.
  • Zastępca Burmistrza ds. Technicznych.
  • Sekretarz.
  • Skarbnik.
  • Wydział Finansowo – Budżetowy.
  • Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej.
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
  • Zespół ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji.
 16. Burmistrz zatwierdza zakresy obowiązków pracowników określonych w ust. 15.1 do 15.7 i dyrektorów wydziałów.
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Opublikowal: Administrator BIP
Data publikacji: 16-10-2014
Data modyfikacji: 16-10-2014
Ilość wyświetleń: 9519
Historia zmian