Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

 Wydziały Urzędu

Wydziały Urzędu
Nazwa skróconaPełna nazwa
KI Wydział Kadr Obsługi Rady i Informatyzacji
OG Wydział Organizacyjno Gospodarczy
FB
Wydział Finansowo - Budżetowy
PS Wydział Polityki Społecznej
GS
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska
WI Wydział Infrastruktury
ED Wydział Edukacji
PK Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 

 

 Samodzielne referaty, zespoły i stanowiska pracy

Samodzielne referaty, zespoły i stanowiska pracy
Nazwa skróconaPełna nazwa
AW Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej
PN Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych -  Pion ochrony
FI
Samodzielnego stanowiska ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i nadzoru właścicielskiego
JRP Jednostka Realizująca Projekt ds. Funduszu Spójności