Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 17.12.2019r. złożony przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Kozienicach ul. Przemysłowa 15, reprezentowaną przez Pracownię Branży Sanitarnej Ewa Olczuk 21-518 Sosnówka Motwica, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i elementami towarzyszącymi na terenie działek nr ewid. 952/1, 1022/1, 1023/1, 1023/2, 1024/1, 1026/1, 1038/1, 1039/1, 1040/1, 1041/1, 1042/1, 1043/1, 1044/1, 1045/1, 1046/1, 1047/1, 1048/1, 1049/1, 1050/1, 1051/1, 1063/30, 1063/32, 1064/1, 1065/1, 1066/1, 1067/1, 1068/1, 1069/1, 1070/1, 1071/1, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 1075/1, 1085/1, 1086/1, 1087/1, 1088/1, 1089/1, 1090/1, 1091/1, 1092/1, 1093/1, 1094/1, 1095/1, 1096/7, 1099, 1101/1, 1101/3, 1101/4, 1017, 1018, 1013/5, położonych w obrębie Kozienice, gm. Kozienice, zostały zebrane dowody i wymagane przepisami uzgodnienia.