Stanisław Siderski
e-mail: stanislaw.siderski@kozienice.pl

Do zadań Sekretarza Gminy (SE) należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, w szczególności:

 1. Nadzór na właściwym stosowaniem procedur administracyjnych w jednostkach  organizacyjnych gminy.
 2. Nadzór nad właściwą organizacją pracy w Urzędzie oraz polityką zarządzania zasobami ludzkimi.
 3. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
 4. Opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu.
 5. Opiniowanie zmian regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Gminy.
 6. Opracowywanie podziału wydziałów na referaty i stanowiska pracy na wniosek dyrektora wydziału.
 7. Nadzór i koordynacja spraw związanych z procesem doskonalenia zawodowego.
 8. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.
 9. Koordynacja i organizowanie spraw związanych z wyborami i  spisami.
 10. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 11. Stwierdzanie zgodności projektów zakresów czynności z regulaminem organizacyjnym.
 12. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą kompleksową Urzędu, z kontrolą zewnętrzną  Urzędu, zgodnie z załącznikiem nr 5.10
 13. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem skargowym przed Radą Miejską i Burmistrzem Gminy.
 14. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi określonymi w § 7.
 15. Koordynacja i organizowanie narad z jednostkami pomocniczymi Gminy.
 16. Stwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności z oryginałem.
 17. Zapewnienie aktualnych przepisów prawnych poszczególnym jednostkom organizacyjnym Urzędu.
 18. Pełni funkcję pełnomocnika ds. wyborów i opiekuna praktyk.
 19. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli.
 20. Zlecanie wykonania pieczęci i pieczątek.
 21. Obsługę administracyjno-techniczną Sekretarza zapewnia wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji.
 22. Koordynacja sprawozdawczości statystycznej.
 23. Nadzór nad obsługą prawną Urzędu.
 24. Koordynacja kontroli zarządczej w Gminie.
 25. Koordynacja funduszu sołeckiego w Gminie.
 26. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.