Wydział Organizacyjno Gospodarczy (symb.: OG )

Do zadań Wydziału Organizacyjno Gospodarczego (OG) należy:

 1. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu, w tym:
  • Zakup, rozdział sprzętu i materiałów biurowych, środków utrzymania czystości.
  • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia ruchomego nabytego ze środków Gminy, nadawanie numerów inwentarzowych.
  • Utrzymanie czystości i porządku w budynkach Urzędu i na nieruchomości wokół budynków.
  • Ubezpieczenie mienia urzędu.
  • Prenumerata dzienników i czasopism.
 2. Ustalanie indywidualnych harmonogramów czasu pracy pracowników obsługi i ich rozliczanie.
 3. Zapewnienie technicznych środków dla elektronicznej publikacji prawa miejscowego i innych informacji z zakresu działania Urzędu.
 4. Prowadzenie remontów bieżących w budynkach Urzędu.
 5. Prowadzenie książek obiektu budowlanego: budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego, prawego skrzydła Pałacu tj: USC i Biuro Rady, garaży.
 6. Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania instalacji: elektrycznej, alarmowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i klimatyzacji.
 7. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w budynkach Urzędu przy ul. Parkowej 5.
 8. Realizacja Zarządzeń Burmistrza w zakresie BHP, w tym:
  • zakup i wydawanie należnych pracownikom innych świadczeń niż wynagrodzenie za pracę;
  • zabezpieczenie pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą oraz jej pranie.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem warunków komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu, w tym:
  • usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej;
  • usługi pocztowe.
 10. Obsługa techniczna jednostek pomocniczych gminy.
 11. Zapewnienie frontu robót osobom kierowanym przez Sądy.
 12. Zapewnienie środków technicznych do powielania materiałów dla radnych, komisji i ich przesyłania w ustalonym przez Przewodniczącego Rady terminie.
 13. Zapewnienie środków transportu Urzędu i prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem samochodów.
 14. Zapewnienie ochrony nocnej budynków Urzędu.
 15. Obsługa techniczna wyborów, referendów i spisów.
 16. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw w wydziale, w tym:
  • z zakresu zanieczyszczenia powietrza
  • statystyki.