Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 21.01.2019 r. przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną w Kozienicach Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działce nr 137/1 położonej w Rudzie, obręb geodezyjny Ruda, gm. Kozienice.