Statystyka
Ilość odwiedzin: 2514094
Aktualizacja: 2017-02-23 15:10:59
Wyszukiwarka dokumentów
Tytuł
Numer
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Data wejścia w życie
Data podpisania
Liczba znalezionych dokumentów: 2587
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł Data podpisania
[Z]Zarządzenie
297/ 2017
ZARZĄDZENIE NR 297/2017 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, 26-900 Kozienice , Piotrkowice 40. 20-02-2017
[Z]Zarządzenie
295/ 2017
Zarządzenie Nr 295/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny. 15-02-2017
[Z]Zarządzenie
294/ 2017
Zarządzenie Nr 294/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny. 15-02-2017
[Z]Zarządzenie
292/ 2017
ZARZĄDZENIE Nr 292/2017 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE z dnia 14.02.2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne. 14-02-2017
[Z]Zarządzenie
293/ 2017
Zarządzenie Nr 293/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań jednostek pomocniczych Gminy Kozienice. 14-02-2017
[Z]Zarządzenie
290/ 2017
Zarządzenie nr 290/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 10-02-2017
[Z]Zarządzenie
291/ 2017
Zarządzenie Nr 291/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019. 10-02-2017
[U]Uchwała
XXV/ 236/ 2017
Uchwała Nr XXV/236/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kozienice do konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Prograamu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 09-02-2017
[U]Uchwała
XXV/ 235/ 2017
Uchwała Nr XXV/235/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach w Gminie Kozienice na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 09-02-2017
[U]Uchwała
XXV/ 234/ 2017
Uchwała Nr XXV/234/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Kozienice prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego. 09-02-2017
[U]Uchwała
XXV/ 233/ 2017
Uchwała Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022. 09-02-2017
[U]Uchwała
XXV/ 232/ 2017
Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019. 09-02-2017
[U]Uchwała
XXV/ 231/ 2017
Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kozienicach. 09-02-2017
[U]Uchwała
XXV/ 230/ 2017
Uchwała Nr XXV/230/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kozienicach na rok 2017. 09-02-2017
[Z]Zarządzenie
289/ 2017
Zarządzenie nr 289/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 08-02-2017
1 2 3 4 5