Statystyka
Ilość odwiedzin: 4184006
Aktualizacja: 2018-01-19 14:24:44
Wyszukiwarka dokumentów
Tytuł
Numer
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Data wejścia w życie
Data podpisania
Liczba znalezionych dokumentów: 2809
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł Data podpisania
[Z]Zarządzenie
427/ 2018
Zarządzenie Nr 427/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. 15-01-2018
[U]Uchwała
XXXVII/ 349/ 2017
UCHWAŁA NR XXXVII/ 349 /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017 20-12-2017
[Z]Zarządzenie
396/ 2017
Zarządzenie Nr 396/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny. 15-12-2017
[Z]Zarządzenie
395/ 2017
Zarządzenie Nr 395/2017 Burmistrza Gminy Kozienice, z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 14-12-2017
[Z]Zarządzenie
394/ 2017
Zarządzenie Nr 394/ 2017 Burmistrza Gminy Kozienice, z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 11-12-2017
[Z]Zarządzenie
393/ 2017
Zarządzenie Nr 393/ 2017 Burmistrza Gminy Kozienice, z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 06-12-2017
[Z]Zarządzenie
392/ 2017
ZARZĄDZENIE NR 392/2017 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Kozienicach w zamian za święta przypadające w 2018 r. w dni wolne od pracy oraz skrócenia czasu pracy w związku z przekroczeniem norm czasu pracy. 05-12-2017
[U]Uchwała
Ra.490 2017/
Uchwała Nr Ra.490.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kozienice Projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2030. 01-12-2017
[U]Uchwała
Ra.489.2017/
Uchwała Nr Ra.489.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kozienice Projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu. 01-12-2017
[Z]Zarządzenie
391/ 2017
Zarządzenie Nr 391/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016 - 2022 30-11-2017
[Z]Zarządzenie
390/ 2017
Zarządzenie Nr 390/ 2017 Burmistrza Gminy Kozienice, z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 30-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 348/ 2017
UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 347/ 2017
UCHWAŁA NR XXXVI/347/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 346/ 2017
UCHWAŁA NR XXXVI/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 345/ 2017
UCHWAŁA Nr XXXVI/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 1701/6 położonej w Kozienicach. 29-11-2017
1 2 3 4 5