Statystyka
Ilość odwiedzin: 2927245
Aktualizacja: 2017-05-25 14:27:19
Wyszukiwarka dokumentów
Tytuł
Numer
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Data wejścia w życie
Data podpisania
Liczba znalezionych dokumentów: 2644
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł Data podpisania
[Z]Zarządzenie
320/ 2017
Zarządzenie Nr 320/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Kozienicach. 16-05-2017
[Z]Zarządzenie
317/ 2017
Zarządzenie Nr 317/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 09-05-2017
[Z]Zarządzenie
316/ 2017
Zarządzenie Nr 316/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)piranu w powietrzu. 09-05-2017
[Z]Zarządzenie
315/ 2017
Zarządzenie Nr 315/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. 09-05-2017
[Z]Zarządzenie
318/ 2017
Zarządzenie Nr 318/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerżach Górnych. 09-05-2017
[Z]Zarządzenie
313/ 2017
Zarządzenie Nr 313/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 27-04-2017
[Z]Zarządzenie
314/ 2017
Zarządzenie Nr 314/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019. 27-04-2017
[U]Uchwała
XXIX/ 268/ 2017
Uchwała Nr XXIX/268/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wznoszenia pomników w przestrzeni publicznej Gminy Kozienice. 27-04-2017
[U]Uchwała
XXIX/ 267/ 2017
Uchwała Nr XXIX/267/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo wychowawczej OPP "Ogród Jordanowski" w Kozienicach, prowadzonej przez Gminę Kozienice. 27-04-2017
[U]Uchwała
XXIX/ 266/ 2017
Uchwała Nr XXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. 27-04-2017
[U]Uchwała
XXIX/ 265/ 2017
Uchwała Nr XXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017. 27-04-2017
[U]Uchwała
XXIX/ 264/ 2017
Uchwała Nr XXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017-2030. 27-04-2017
[Z]Zarządzenie
312/ 2017
Zarządzenie Nr 312/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia. 24-04-2017
[Z]Zarządzenie
311/ 2017
Zarządzenie Nr 311/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 18-04-2017
[U]Uchwała
XXVIII/ 263/ 2017
Uchwała Nr XXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 11 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016 - 2022 11-04-2017
1 2 3 4 5